آزمون جريان گردابي طبق اصول القاي الكترومغناطيسي بنا شده و به منظور شناسايي و مشاهده تفاوت بين مجموعه اي از انواع خواص فيزيكي، ساختاري و شرايط متالورژيكي در فلزات و قطعات فلزي فرومغناطيس و غيرفرومغناطيس تیوبهای مبدل های حرارتی مثل بویلر کولر کندانستورها و … که نسبت به خوردگی از حساسیت بالاتری برخوردارند مورد استفاده قرار مي گيرد.

Internal Rotary Inspection System (IRIS)

این روش بر روی هر دو ماده آهنی و غیر آهنی قابل اجرا می باشد. توسط روش IRIS ضخامت باقیمانده از جداره لوله ها را به دقت می توان اندازه گیری نمود. این روش از دیگر روشهای بازرسی بسیار دقیقتر می باشد و مزایایی در نمایش دادن اطلاعاتی در خصوص شکل عیوب دارد. توسط این روش عیوب موضعی و از بین رفتن جداره لوله از هر دو طرف لوله را می توان با دقت اندازه گیری نمود. روش IRIS عیوبی که در زیر صفحات نگهدارنده (Support Plates) قرار دارند را بدون هیچ محدودیتی می تواند اندازه گیری کند.

موارد استفادهتوانایی هااز نظر اقتصادی
اندازه گيري ويا شناسایی شرايط و خواصي مانند رسانايي الكتريكي، تراوايي مغناطيسي، اندازه ي دانه ها، شرايط عمليات حرارتي، سختي و ابعاد فيزيكيحساسیت بالا نسبت به تشخیص خوردگی، كاهش

ضخامت و ترک و…

جلوگیري از وارد آمدن صدمات ناشی از نشتی تیوبها با پلاگ كردن به موقع تیوبها
شناسايي لبگي ها، درزها، حفره ها، ترك ها و آخال ها.امکان آزمون بر روي تیوبهاي يو شکلپايین آمدن زمان بازرسی به دلیل سرعت باالي اين روش ) چند صد تیوب در روز (
تفكيك نمودن فلزات غير مشابه و آشكار كردن تفاوت بين تركيب ها، ريزساختار و ديگر خواص آنهاامکان آزمون تیوبهاي مبدلهاي حرارتی با هر قطر و ضخامتارائه گزارش در زمان اجراي عملیات بازرسی به گونهاي كه عملیات تعمیراتی می تواند همزمان با بازرسی آغاز گردد.
اندازه گيري ضخامت پوشش غير مغناطيسي بر روي يك فلز مغناطيسي.قابلیت انجام تست با سرعت حدود يك متر بر ثانیهمنطبق بودن بر كد و استانداردهاي بینالمللی (… & ASTM, ASME, API)
بدون  نياز به تماس مستقيم الكتريكي با قطعه حین بازرسيامکان تیوبهاي غیرمغناطیسی در انواع مبدلهاي حرارتیهزينه اجرايی پايینتر نسبت به روشهاي ديگر )مانند IRIS و Laser)
بازرسی با سرعت بالاامکان ارائه گزارش ديجیتالی و چاپی تمام رنگی بر اساس حد تعیین شده توسط كارفرماپوشش كامل كلیه سطوح تیوب مورد آزمون
توانایی استفاده برای تمام محصولات بعلت غیر مخرب بودنامکان انجام تست درون تیوب بدون نیاز به در دسترس بودن سطح خارجی لوله
محدودیت ها
ETIRIS
فقط قطعات هادي الكتريسيته کاربرد داردیکی از محدودیت های این روش اینست که حفرات و چاله هایی که قطر آنها بیش از ۲ میلیمتر است را می توان با آن شناسایی نمود.
فقط عيوب سطحي و نزديك به سطحبرای اسکن تمام دیواره لوله با حداکثر حساسیت، سرعت کشیدن پراب می بایست بسیار کم باشد.
نسبت به پارامترهاي زيادي حساس است و اين امر تفسير نتايج را

دشوار ميسازد

ضخامت دیواره لوله کمتر از ۰٫۸ میلیمتر را بطور قابل اعتمادی نمی توان اندازه گیری نمود.
تغيير فاصله پروب از سطح (off-lift) روي نتايج موثر استلوله ها می بایست بسیار تمیز باشند تا از اثرات کاهش قدرت سیگنال اولتراسونیک جلوگیری شود.
فقط تركهاي عمود بر جهت جريان گردابي قابل تشخيص هستندفرورفتگی ها (Dent) قابل شناسایی نیستند. اما امکان شناسایی قسمت های انتهایی در لوله های بزرگ پس از خم شدن وجود دارد.