آزمون جريان گردابي طبق اصول القاي الكترومغناطيسي بنا شده و به منظور شناسايي و مشاهده تفاوت بين مجموعه اي از انواع خواص فيزيكي، ساختاري و شرايط متالورژيكي در فلزات و قطعات فلزي فرومغناطيس و غيرفرومغناطيس تیوبهای مبدل های حرارتی مثل بویلر کولر کندانستورها و … که نسبت به خوردگی از حساسیت بالاتری برخوردارند مورد استفاده قرار مي گيرد.

Internal Rotary Inspection System (IRIS)

این روش بر روی هر دو ماده آهنی و غیر آهنی قابل اجرا می باشد. توسط روش IRIS ضخامت باقیمانده از جداره لوله ها را به دقت می توان اندازه گیری نمود. این روش از دیگر روشهای بازرسی بسیار دقیقتر می باشد و مزایایی در نمایش دادن اطلاعاتی در خصوص شکل عیوب دارد. توسط این روش عیوب موضعی و از بین رفتن جداره لوله از هر دو طرف لوله را می توان با دقت اندازه گیری نمود. روش IRIS عیوبی که در زیر صفحات نگهدارنده (Support Plates) قرار دارند را بدون هیچ محدودیتی می تواند اندازه گیری کند.

موارد استفاده توانایی ها از نظر اقتصادی
اندازه گيري ويا شناسایی شرايط و خواصي مانند رسانايي الكتريكي، تراوايي مغناطيسي، اندازه ي دانه ها، شرايط عمليات حرارتي، سختي و ابعاد فيزيكي حساسیت بالا نسبت به تشخیص خوردگی، كاهش

ضخامت و ترک و…

جلوگیري از وارد آمدن صدمات ناشی از نشتی تیوبها با پلاگ كردن به موقع تیوبها
شناسايي لبگي ها، درزها، حفره ها، ترك ها و آخال ها. امکان آزمون بر روي تیوبهاي يو شکل پايین آمدن زمان بازرسی به دلیل سرعت باالي اين روش ) چند صد تیوب در روز (
تفكيك نمودن فلزات غير مشابه و آشكار كردن تفاوت بين تركيب ها، ريزساختار و ديگر خواص آنها امکان آزمون تیوبهاي مبدلهاي حرارتی با هر قطر و ضخامت ارائه گزارش در زمان اجراي عملیات بازرسی به گونهاي كه عملیات تعمیراتی می تواند همزمان با بازرسی آغاز گردد.
اندازه گيري ضخامت پوشش غير مغناطيسي بر روي يك فلز مغناطيسي. قابلیت انجام تست با سرعت حدود يك متر بر ثانیه منطبق بودن بر كد و استانداردهاي بینالمللی (… & ASTM, ASME, API)
بدون  نياز به تماس مستقيم الكتريكي با قطعه حین بازرسي امکان تیوبهاي غیرمغناطیسی در انواع مبدلهاي حرارتی هزينه اجرايی پايینتر نسبت به روشهاي ديگر )مانند IRIS و Laser)
بازرسی با سرعت بالا امکان ارائه گزارش ديجیتالی و چاپی تمام رنگی بر اساس حد تعیین شده توسط كارفرما پوشش كامل كلیه سطوح تیوب مورد آزمون
توانایی استفاده برای تمام محصولات بعلت غیر مخرب بودن امکان انجام تست درون تیوب بدون نیاز به در دسترس بودن سطح خارجی لوله
محدودیت ها
ET IRIS
فقط قطعات هادي الكتريسيته کاربرد دارد یکی از محدودیت های این روش اینست که حفرات و چاله هایی که قطر آنها بیش از ۲ میلیمتر است را می توان با آن شناسایی نمود.
فقط عيوب سطحي و نزديك به سطح برای اسکن تمام دیواره لوله با حداکثر حساسیت، سرعت کشیدن پراب می بایست بسیار کم باشد.
نسبت به پارامترهاي زيادي حساس است و اين امر تفسير نتايج را

دشوار ميسازد

ضخامت دیواره لوله کمتر از ۰٫۸ میلیمتر را بطور قابل اعتمادی نمی توان اندازه گیری نمود.
تغيير فاصله پروب از سطح (off-lift) روي نتايج موثر است لوله ها می بایست بسیار تمیز باشند تا از اثرات کاهش قدرت سیگنال اولتراسونیک جلوگیری شود.
فقط تركهاي عمود بر جهت جريان گردابي قابل تشخيص هستند فرورفتگی ها (Dent) قابل شناسایی نیستند. اما امکان شناسایی قسمت های انتهایی در لوله های بزرگ پس از خم شدن وجود دارد.