تست فنی و بازرسی سالیانه دیگ های بخار(بویلر) و دیگ های آبگرم به شرح ذیل می باشد :

 • بررسی تجهیزات و ابزارآلات کنترلی

 • انجام فرآیند ضخامت سنجی شبکه های جلو ، عقب، بدنه، راپر، کوره

 • انجام فرآیند تست هیدرواستاتیک

 • بازدید داخل محفظه آبگیر

 • بازدید داخل محفظه احتراق (کوره)

 • بررسی صحت عملکرد تجهیزات کنترلی مانند لول کنترل، سنسور مشعل ، پرشر سوئیچ ، ترمواستات اگزوز و غیره

استاندارد های مرجع بازرسی :

 • استاندارد بازرسی دیگ بخار و آب داغ 4231 ISIRI ترجمه استاندارد BS2790
 • استاندارد بازرسی دیگ آب گرم 7911 ISIRI ترجمه استاندارد BS2790
 • استاندارد بین المللی سازمان استاندارد بریتانیا به کد : BS2790-1992

استاندارد 13782 مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل برچسب انرژی دیگ های بخار

تست فنی دیگ بخار(بویلر) ، دیگ آبداغ و دیگ آبگرم در دو مرحله انجام می شود :

 • تست فنی در مرحله ساخت دیگ بخار(بویلر)  ،‌ دیگ آبداغ و دیگ آبگرم
 • تست فنی ادواری دیگ بخار(بویلر)  ،‌دیگ آبداغ و دیگ آبگرم

نکته : استاندارد ساخت دیگ بخار و دیگ آبداغ BS 2790 یا ISIRI 4231 و استاندارد ساخت دیگ آبگرم BS 855 یا ISIRI 7911 می باشد .