آزمون نشت شار مغناطیسی (MFL) یک آزمون غیر مخرب است. این آزمون منطبق با استانداردهای بین المللی (API, ASME, ASTM &…) بیشتر برای لوله‌ها، سقف دیواره و کف مخازن، ظروف تحت فشار و ورقهایی با جنس مغناطیس شدن  هستند کاربرد دارد و به واسطه قابلیت بازرسی با سرعت و حساسیت بالا و ارایه گزارش دیجیتال و چاپی رنگی، حتی از روی سطح عایق و بدون برداشت رنگ روشی اقتصادی است. بازرسی کف مخازن ذخیره نفت، بنزین و سایر سیالات به دلیل حجیم بودن آنها باروش آلتراسونیک اقتصادی به نظر نمی رسد. برای افزایش کارایی این مخازن از روش MFL برای بازرسی خوردگی حفره ای و سایر عیوب کف استفاده می شود.

این ابزار برای بازرسی در اطراف لوله قرار داده می‌شود. با وصل شدن برق به سیم پیچ درایو، در قطعه یک میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند. همین طور که ابزار در طول قطعه حرکت می‌کند تغییرات در ضخامت دیواره که به علت خوردگی، فرسایش، ایجاد حفره و غیره ایجادشده است باعث خواهد شد چگالی شار مغناطیسی تغییر کند. سیگنالهای دریافت شده برای پردازش به کامپیوتر ارسال می شود.

بازرسی کف مخزن هم در اصل مانند لوله‌ها است، اما با این تفاوت که در آنها از یک سری ژنراتور میدان مغناطیسی (“پل”) و سنسور استفاده می‌شود. در واقع تمام این تجهیزات بر روی یک ماشین شبیه به جارو برقی قرار داده شده است. پل‌ها یک میدان مغناطیسی اشباع در کف مخزن تولید می‌کنند، و هر گونه کاهش در ضخامت یا از بین رفتن مواد به دلیل ایجاد حفره یا خوردگی باعث می‌شود ناهنجاری در شکل شارهای مغناطیسی ایجاد شود و اصطلاحاً شار مغناطیسی از کف مخزن به سمت بالا “نشت” کند. این ناهنجاری‌ها را می‌توان توسط سنسورها برداشت کرد.

فواید و کاربرد ها معایب و محدودیت ها
ـ هنگامی که بعنوان تکنیک های غربالگری استفاده میشود، سریع است.

ـ توانایی آزمایش لوله های دارای صفحات حرارتی فولاد کربنی

ـ توانایی تشخیص چاله ها و کاهش کلی دیواره (Dچاله ها>۲mm )

ـ توانایی تمییز بین عیب های داخلی و خارجی

ـ توانایی تشخیص و تا حدی اندازه گیری عیب های تحت صفحات نگهدارنده

ـ توانایی تشخیص عیب های بدون حجم مانند ترک ها بسته به اندازه، شکل و جهت گیری شان

– بعنوان تکنیک مستقل مناسب نیست

ـ اندازه گیری عیب های داخلی و خارجی محدود است (براساس حجم سیگنال)

ـ وابسته به سرعت میله ی بازرسی

ـ نظافت لوله ها بسیار بحرانی است زیرا استفاده از میله ی بازرسی Fill factor بزرگ مورد نیاز است