بازرسي و پایش خطوط لوله به روش امواج هدایت شونده یا دور برد(GW) ، فن آوری نویني است که بسیار پر سرعت، کارآمد و کم هزینه مي باشد. در این روش با استفاده از امواج هدایت شونده، عیوبي از قبیل ترک و خوردگي در فواصل طولاني از خطوط لوله ردیابي و نمایش داده مي شوند. در روشهای متداول از قبیل ضخامت سنجي با استفاده از امواج التراسونیک، تنها ناحیه کوچکي در زیر پروب تست مي شود و این روش برای بازرسي خطوط لوله روشي است بسیار کُند و هزینه بر، که بایستي بصورت متناوب محل مشخصي از سازه را انتخاب و تست نمود و امیدوار بود که محل تست شده نمایندۀ تمام لوله باشد. روشهای سُنتي در مکانهایي که خط لوله قابل دسترس نباشد مانند خط لوله های واقع در ارتفاع، زیر عایق و مدفون، کاربرد ندارند و در بازرسي لوله های عایقدار، بایستي عایق به طور کامل از روی سازه برداشته شود. بررسي و ارائه گزارش مستند از مساحت وسیعي از سازه و با استفاده از یک پروب بسیار جالب خواهد بود، این عمل با استفاده از امواج هدایت شونده در طول خط لوله امکانپذیر مي باشد. لازم بذکر است که برای انجام بازرسي امواج هدایت شونده نیاز به استفاده از ماده واسط متداول در روش سنتي التراسونیک نمي باشد.

توانمندیها کاربردها از نظر اقتصادی
آزمون خطوط لوله با جنس مغناطیسي و غیرمغناطیسي بازرسي و پایش خطوط لوله که ریسک خطر و حساسیت بالایی از نظر بروز عیوب خوردگی برخوردارند. عدم نیاز به نصب داربست کلي برای خطوط لوله در ارتفاع
حساسیت بسیار بالا در تشخیص خوردگي و انواع عیوب لوله بازرسي و پایش خطوط لوله که دسترسي مستقیم به آنها وجود ندارد. مانند: خطوط لوله زیر زمیني، داخل غلاف، زیر دریایي، زیر جاده، نزدیک به هم، محصور در پشت دیوارهها، زیر عایق، واقع در ارتفاع بسیار بلند و…. عدم نیاز به برداشتن کلي عایق ، رنگ و پوشش قیر اندود
تعیین مکان و زمان دقیق عیب در راستای طول لوله بر روی محیط لوله بازرسي و پایش خطوط لوله با قطر پایین، اتصالات و شیرها، جایي که توپک هوشمند با سرعت پایین نتواند حرکت کند. عدم نیاز به خاکبرداری کلي برای بازرسي خطوط لوله زیر زمیني
آزمون خطوط لوله با قطر و ضخامت های مختلف قابلیت بازرسي خطوط لوله با دمای بالا قابلیت بازرسي حین سرویس
انجام آزمون در دما بالای محیط تا180درجه پایین آمدن زمان بازرسي به دلیل سرعت بالای این روش (چند صد متر در روز برای خطوط لوله در سایتها و چندین کیلومتر در روز برای خطوط لوله انتقال)
امکان تست در هر طرف از حلقه از 1-200متر با نصب حلقه روی 20سانتیمتر برای خطوط لوله رو زمیني و زیر زمیني به ترتیب نیاز به تمیز کاری 20 تا 100 سانتیمتر از محیط لوله جهت نصب حلقه است. لذا به همین دلیل نیازی به تمیزکاری داخلي (در بازرسي به روش توپک هوشمند) و تمیزکاری خارجي کلي (در ضخامت سنجي التراسونیک) نمي باشد.
کم شدن زمان تست و جمع آوری اطلاعات
متراژ مورد آزمون لوله های تحت پوشش مدفون حدود 1تا 20 و روی زمین 40 تا 200متر برای هر حلقه می باشد.(بستگی به خاک، نوع عایق، قطر و وضعیت لوله، نوع ساپورت و نوع عیب موجود دارد.)