در این روش از امواج فراصوتی برای آشکارسازی عیوب و تعیین محل آنها استفاده میشود. امواج فراصوتی خصوصیاتی مانند نور مرئی دارند و میتوانند باز تابیده، متمرکز و شکسته شوند. این امواج هنگام عبور از سطح مشترک بین دو محیط باز تابیده میشوند. واین ویژگی، اساس بازرسی فراصوتی است. به طوری که در صورت وجود هر گونه ناپیوستگی در قطعه، بخشی از امواج فرا صوتی بازتابیده شده و با بررسی امواج بازتابیده شده میتوان به وجود و محل ناپیوستگی ها پی برد.کاربرد آن در بازرسی و کنترل خوردگی خطوط لوله، مخازن و بدنه ظروف تحت فشار از روی رنگ که از نظر بروز عیوب و انواع خوردگیها از حساسیت بالایی برخوردار هستند.

توانمندیها از نظر اقتصادی
قابلیت ارائه گزارش Scan D & C, B, A از قطعه مورد آزمون قابلیت بازرسی حین سرویس برای خطوط لوله، مخازن و سطوح ظروف تحت فشار از سطح بیرونی تجهیز
قابلیت ارائه گزارش دو بعدی و سه بعدی از محل معیوب ارائه گزارش در زمان اجرای عملیات بازرسی به گونهای که عملیات تعمیراتی میتواند همزمان با بازرسی آغاز گردد.
توانایی اجرای آزمون با سرعت بسیار خوب و با استفاده از روش غوطهوری با ماده واسط آب منطبق بودن بر کد و استانداردهای بین المللی (… & ASTM, ASME, API)
قابلیت ارائه گزارش دیجیتالی و چاپی تمام رنگی تعمیراتی بر اساس حد تعیین شده توسط کارفرما پایین آمدن زمان بازرسی به دلیل سرعت مناسب این روش
حساسیت بسیار خوب نسبت به تشخیص خوردگی و کاهش ضخامت عدم نیاز به برداشتن رنگ
آزمون خطوط لوله، مخازن و بدنه ظروف تحت فشار بدون نیاز به برداشتن رنگ عدم نیاز به نصب داربست کلی در ارتفاع
قابلیت انجام آزمون با سرعت بسیار بالا قابلیت بازرسی حین سرویس