این روش جهت ارزیابی و تشخیص مناطق تحت تاثیر تنش معرفی شده و اساس آن بر پایه تغییر آرایش و جهت حوزه های مغناطیسی در یک فلز فرومغناطیس یا پارامغناطیس که تحت تاثیر تنش می باشد، قرار دارد. در این حالت در ضعیفترین ناحیه از سطح مقطع یک تجهیز مانند لوله، تیوب، دیواره ظرف و … با اعمال تنش ناحیه ای با بیشترین کرنش در مقایسه با کرنش میانگین در کل قطعه ایجاد می شود. نواحی میکروپلاستیک یعنی باندهای لغزشی پایدار و صفحات لغزش در نواحی تمرکز تنش پیش از رسیدن قطعه به تنش تسلیم در تمام سطح مقطع ایجاد می شود. در اطراف نواحی باندهای لغزش و صفحات لغزش حوزه های مغناطیسی به صورت طبیعی هم جهت شده و رشد می کنند و نشتی میدان خود مغناطیسی ایجاد می شود. توزیع غیریکنواخت نشتی میدان خود مغناطیسی به همراه حداکثر اختلاف میدان مغناطیسی در سطح قطعه در حین بازرسی با این روش قابل شناسایی و ثبت می باشد.

در صورتیکه مواد فرومغناطیس یا پارامغناطیس در میدان مغناطیسی زمین تحت بارگذاری قرار گیرند و در این حالت تنش-کرنش موجب حرکت باندهای لغزش در درون آنها شود آنگاه در اطراف این باندهای لغزش آرایش حوزه های مغناطیسی تغییر کرده و در جهت های معینی از شدت بیشتری برخوردار می شوند این تغییرات ناگهانی در آرایش حوزه های مغناطیسی می تواند نشانه وجود باندهای لغزشی پایدار و فعال و متعاقبا مناطق تمرکز تنش باشد. این تغییرات ناگهانی در آرایش حوزه های مغناطیسی توسط حسگرهای حساس مغناطیسی قابل تشخیص بوده و دستگاه بازرسی این نواحی را در دو بعد مسافت طی شده و میزان شدت نشت میدان خود مغناطیسی ثبت می نماید.

توانمندی ها کاربردها از نظر اقتصادی
حساسیت بسیار خوب نسبت به تشخیص تنش پسماند، ترک و خوردگی بازرسی جوش، کنترل خوردگی و تعیین تنش پسماند در خطوط لوله، تیوب ها، دیواره و سقف مخازن, بدنه ظروف تحت فشار تشخیص تنش پسماند قبل از وقوع عیوب
توانایی اجرای آزمون بر روی فلزات فرومغناطیس و پارامغناطیس ارزیابی فنی و تخمین عمر باقیمانده تجهیزات اصلی و جانبی صنایع نیروگاهی جلوگیری از وارد آمدن صدمات ناشی از عیوب
عدم نیاز به بلوک کالیبراسیون، مواد مصرفی و آماده سازی سطحی بازرسی خطوط ریلی، تجهیزات و قطعات لوکوموتیو جلوگیری از توقف های ناخواسته واحدهای صنعتی به علت بروز عیب در تجهیزات
توانایی آزمون تجهیزات صنعتی با هر ابعاد، قطر و ضخامت صرفه جویی در هزینه ها و بالابردن راندمان تولید سالانه واحد
قابلیت انجام تست با سرعت بسیار بالا در حدود نیم متر بر ثانیه ارائه گزارش در زمان اجرای عملیات بازرسی به گونهای که عملیات تعمیراتی میتواند همزمان با بازرسی آغاز

گردد.

توانایی استفاده از خاصیت مغناطیسی طبیعی مواد و عدم نیاز به ایجاد میدان مغناطیسی مصنوعی پایین آمدن زمان بازرسی به دلیل سرعت بالای این روش و عدم نیاز به آماده سازی سطحی
قابلیت ارائه گزارش دیجیتالی و چاپی تمام رنگی تعمیراتی بر اساس حد تعیین شده توسط کارفرما هزینه اجرایی پایینتر نسبت به روشهای دیگر