این روش از جدیدترین متدهاي بازرسي التراسونيك ميباشد. در این سيستم با استفاده از چندین پيزوالكتریك در كنار یكدیگر جهت ارسال و دریافت امواج به كمك پردازندههاي قوي، تحولي در تستهاي غيرمخرب بوجود آمدهاست. در بازرسي جوش از این روش همچون روش معمول التراسونيك، از امواج فراصوتي جهت تشخيص و بررسي عيوب استفاده ميشود با این تفاوت كه در این روش پرابهاي چند المانه جایگزین پرابهاي تك المانه گردیده و استفاده از اسكن الكترونيكي ضمن كاهش زمان بازرسي ، جایگزین اسكن مكانيكي مي شود که در بازرسي و كنترل جوش در خطوط لوله، ظروف تحت فشار و مخازن قطعات و تجهيزات صنعتي در واحدهاي نفتي، گازي و پتروشيمي، نيروگاهي و هوافضایي مورد استفاده قرار میگیرد.

توانایها از نظر اقتصادی
در اختيار داشتن یك سند دائمي از كليه مراحل بازرسي و اسكن افزایش سرعت بازرسي
بازرسين ميتوانند كل طول جوش را جهت تطبيق با نتایج ارائه شده مجددا تفسير نمایند كاهش موثر خطرات ایمني
نمایش همزمان تصویر در C-Scan,B-Scan,A-Scan عدم نياز دسترسي به دو طرف قطعه كار
نمایش سه تصویر Top View, Side View و End View از عيب منطبق بودن بر كد و استانداردهاي بين المللي (… & ASTM, ASME, API)
امكان بررسي دقيق عمق و اندازه ناپيوستگي پایين آمدن زمان بازرسي به دليل سرعت مناسب این روش
عدم نياز دسترسي به دو طرف قطعه كار امكان بازرسي قطعات ضخيم
امكان بازرسي قطعات ضخيم ارائه گزارش در زمان اجراي عمليات بازرسي به گونه اي كه عمليات تعميراتي مي تواند همزمان با بازرسي آغاز گردد.
امكان بازرسي اشكال پيچيده
حساسيت خوب نسبت به تشخيص انواع عيوب جوش
قابليت ارائه گزارش دیجيتالي و چاپي تمام رنگي تعميراتي بر اساس حد تعيين شده توسط كارفرما
قابليت انجام آزمون با سرعت بالا